VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu https://www.sexyamaterky.sk/ (ďalej len „portál“) je spoločnosť Tech Vision s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 52 603 831, DIČ: 212 111 02 66, IČ DPH: SK 212 111 02 66 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140765/B (ďalej len ,,prevádzkovateľ“).
 2. Sexyamaterky.sk je portál fungujúci na zoznámenie, ako systém chatu. Chat slúži na účely zábavy.
 3. Všetky profily inzerované na portáli sú výhradne ponukami jednotlivcov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah, kvalitu, ani za aktuálnu dostupnosť. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť ani za prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť na základe vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom Portálu.
 4. Prevádzkovateľ portálu v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za odozvu a spätnú odpoveď užívateľov v chat zoznamke. Prevádzkovateľ taktiež nenesie zodpovednosť za vložené alebo dodané fotografie, obrázky, videá, či za akékoľvek iné informácie a kontaktné údaje.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s využívaním elektronického obsahu portálu.
 6. Prevádzkovateľ nie je eskortná agentúra a neposkytuje žiadne eskortné, erotické a iné služby uverejnené v chat zoznamke na portáli.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči uzavreté prostredníctvom portálu medzi prevádzkovateľom a užívateľom v súlade so zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“).
 8. Aby si sa mohol zúčastniť v chat zoznamke musíš dosiahnuť vek minimálne 18 rokov. Odoslaním SMS akceptuješ tieto všeobecné obchodné podmienky a potvrdzuješ, že si dosiahol požadovaný vek 18 rokov.
 9. Prevádzkovateľ webovej stránky sexyamaterky.sk nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a pravdivosť informácií.
 10. Tieto stránky môžu obsahovať sexuálne explicitný textový alebo slovný materiál. Sú preto určené výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov.
  Používať vlastné formy relaxácie či už duševnej alebo telesnej, ktoré by napĺňali trestné skutky podľa zákona č.300/2005 Z.z. §132 o prostitúcií a pornografií je zakázané!
 11. Portál sexyamaterky.sk je služba zábavného charakteru a údaje (osobné údaje, fotografie, opis, atď) umiestnené v nej nemusia byť presné. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne fotografie užívateľov, fotografie zobrazené v reklame sú ilustračného charakteru.
 12. Užívateľ užívaním služieb prevádzkovateľa dáva najavo súhlas s jeho všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

II. Vytvorenie účtu (REGISTRÁCIA)

 1. Užívateľ vstupuje na portál platenou registráciou odoslaním spoplatnenej SMS správy. Užívateľ si môže aktivovať prístup k elektronickému obsahu portálu prostredníctvom jednorazovej spoplatnenej SMS správy odoslanej podľa pokynov na portáli (ďalej ako „SMS“).
 2. Cena SMS je 50,- Eur s DPH.
 3. Po zaslaní SMS správy obdrží užívateľ spätnú SMS správu, v ktorej je uvedený jedinečný prístupový verifikačný kód (heslo) pre prihlásenie svojho účtu (ďalej ako „spätná SMS“). Po prihlásení získa užívateľ neobmedzený prístup k elektronickému obsahu portálu.
 4. Prístup k elektronickému obsahu portálu užívateľ získa ihneď po obdržaní prístupového kódu bez ohľadu na to, či užívateľ sa prihlási alebo nie, resp. v akom rozsahu elektronický obsah portálu využíva. Elektronický obsah portálu sa však užívateľovi zobrazí až prihlásením.
 5. Okamihom odoslania aktivačnej SMS dochádza medzi užívateľom a prevádzkovateľom k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (ďalej ako „zmluva“). Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
 6. Odoslaním SMS správy užívateľ vyjadruje svoj výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku, t.j. od uplynutia lehoty 14 dní odo dňa začatia poskytovania služby.
 7. Užívateľ odoslaním SMS správy zároveň v súlade s § 7 ods. 6 písm. l) zákona berie na vedomie, že od uzavretej zmluvy nemôže odstúpiť z dôvodu, že s poskytovaním elektronického obsahu portálu sa s výslovným súhlasom užívateľa začalo ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a užívateľ vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade neprihlásenia sa do portálu, ukončenia prevádzkovania portálu zo strany jeho prevádzkovateľa alebo pri zrušení účtu sa poplatok za SMS nevracia.
 9. Odoslaním SMS užívateľ potvrdzuje,že si prečítal a pochopil podmienky zmluvy a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A UŽÍVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať portál tak, aby mal užívateľ zabezpečený neobmedzený prístup k elektronickému obsahu portálu. Prevádzkovateľ však neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa, resp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia správcu SMS platieb.
 2. Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na portáli potvrdením voľby „zrušiť účet“. Zrušením registrácie užívateľ s okamžitou účinnosťou vypovedá uzavretú zmluvu s prevádzkovateľom, zmluva zaniká a prístupový kód užívateľa stráca platnosť.
 3. Užívateľ sa odoslaním aktivačnej SMS zaväzuje, že nebude využívať prístup k elektronickému obsahu portálu na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu, najmä však v prípade, ak užívateľ využívať prístup k elektronickému obsahu portálu na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti s poskytovaním elektronického obsahu portálu žiadne ďalšie povinnosti, okrem tých povinností, ktoré sú uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

IV. REKLAMÁCIA

 1. Užívateľ je oprávnený reklamovať u prevádzkovateľa nefunkčnosť/poruchu prístupu k elektronickému obsahu portálu alebo nedoručenie prístupového kódu.
 2. S ohľadom na čl. II časť II.B ods. 8 týchto všeobecných obchodných podmienok užívateľ berie na vedomie, že predmetom reklamácie nemôže byť skutočnosť, že užívateľ po odoslaní SMS nevyužíva prístup k elektronickému obsahu portálu a žiada vrátiť poplatok za odoslanie SMS správy.
 3. V prípade reklamácie je užívateľ oprávnený písomne kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: mail@sexyamaterky.sk
 4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 5. Reklamáciu je prevádzkovateľ povinný vybaviť v lehote 14 dní od jej uplatnenia a zároveň je prevádzkovateľ povinný v tejto lehote oznámiť užívateľovi výsledok reklamácie.

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA SÚKROMIA

 1. Pri splnení predmetu zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v rozsahu: IP adresa, číslo mobilného telefónu užívateľa a v prípade reklamácie aj e-mailová adresa užívateľa (ďalej ako „osobné údaje užívateľa“).
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa na účely plnenia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči uzavretej medzi prevádzkovateľom a užívateľom prostredníctvom portálu.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov spôsobom v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Ochrana súkromia a práva užívateľa ako dotknutého subjektu sú bližšie špecifikované v Informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete TU.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Užívateľ prehlasuje, že koná v postavení tuzemskej fyzickej osoby nezdaniteľnej v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Konanie v postavení inej osoby je povinný užívateľ oznámiť písomne, a to najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania SMS správy na mail@sexyamaterky.sk
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia obchodných podmienok. Užívateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto podmienok na stránke prevádzkovateľa. Ak užívateľ pokračuje v používaní služieb po vykonaní týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí.
 3. Táto stránka používa cookies na štatistické účely, v súlade s našou politikou ochrany súkromia. Používaním tejto stránky užívateľ udeľuje súhlas s použitím cookies.