Odoslaním aktivačnej SMS užívateľ súhlasí s cenou, všeobecnými obchodnými podmienkami a so začatím poskytovania elektronického obsahu portálu pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že odoslaním aktivačnej SMS stráca právo na odstúpenie od uzavretej zmluvy. Cena aktivačnej SMS je 30 Eur.


Tajné sex stretká

Získaj reálny kontakt na dievčatá a dohodni si sex stretko ešte teraz!
Obmedzená ponuka končí za 20:00 minuty!
Aktivovať
Aktivuj si svoj prístup odoslaním SMS správy
SA 1
na číslo
8811
Cenové podmienky   Obchodné podmienky   Zmeniť nastavenia cookies   Domov

Služba sexyamaterky.sk je služba pre užívateľov. Prostredníctvom poskytovateľa služby, služba poskytuje prístup k chatu na portáli sexyamaterky.sk. Prevádzkové podmienky sú stanovené vo všeobecných zmluvných podmienkach. Táto služba stojí 30 EUR za SMS. Minimálny vek účastníka je 18 rokov. Poskytovateľ, ktorý službu prevádzkuje je Tech Vision s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 52603831, DIČ: 2121110266 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140765/B. Webové stránky používajú cookies. Pre viac informácií navštívte Všeobecne zmluvné podmienky. Správcom osobných údajov používateľov je spoločnosť „Tech Vision s.r.o, so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 52603831, DIČ: 2121110266 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140765/B Osobné údaje budú spracúvané podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb prostredníctvom Servisu. Osoby, ktorých sa údaje týkajú, majú právo na prístup k obsahu svojich údajov, ako aj na ich doplnenie, spresnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, právo na prenesenie údajov, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, keď uznajú, že spracúvanie ich osobných údajov porušuje predpisy Nariadenia. V prípade reklamácie je užívateľ oprávnený písomne kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: mail@sexyamaterky.sk